KELESHEKTEGI REJELER
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
1.    "Ta`lim hqqindg`i O`zbkstn Rspubliksi nizmin muwpiq  bilimlndiriw sistmsin tu`ptn jn`lwdi bsshiliqq lip, o`z qa`nigligimizdi jqri mg`liwmtli, mmn qa`niglr mnn ta`miyinlw, Rspublikmizdin` konomiksin joqri ko`triw ha`md ilim, pa`n, ma`dniyat, tnik ha`m zmnogo`y tnologiyalr jtisknliklrin bilim liwshi jslrg` jtkiziw ha`m ruwiy jqtn ta`rbiyalwd na`tiyjli usillrdi qollw ha`md bsshiliqq liw tiykrg`i wziypmiz.

2.    Kfdrd du`nya tlplrin juwp brtug`in joqri tnologiyalrg` tiykrlng`n jn` pdgogikliq tnologiyalr tiykrind oqitiw, ta`lim trwind n` joqri tnologiyalrdn bolg`n rliqtn oqitiw tiykrlrin jrtiw, intrnttn rliqtn oqitiw da`stu`rlrin liwdi u`yrniw. Usi bg`drd sht l ta`jriybsinin` qolyli ta`rplrin a`mliyatt pydlniwg` risiw.

3.    Tlblrdin` joqri da`rjdgi ka`sib iysi boliwi ushin mgistrtur, spirntur ha`m doktornturg` jibriwdi ha`m o`z wqtind qorg`wdi jdllstiriw.

4.    Kfdr lbortoriyasin zmngo`y a`sbp-u`sknlr mnn toliqtiriliwin a`mlg siriw, tnikliq bzsin jqsilw.

5.    Uliwm ka`siplik ha`m qa`niglik pa`nlr boyinsh zmngo`y (ltin grfiksindg`i) sbqliqlr ha`m oqiw qollnblr jrtiwdi tzltiw, bunin` ushin za`ru`rli jg`dylr jrtiw.

6.    Fundmntl, a`mliy, innobtsion bg`drdg`i ilimiy proktlrin orinlw ushin profssor-oqitiwshilrg` ha`r ta`rplm shryatlr jrtiw ha`m jn`impz boliwin risiw.

7.     Byudjttn tisqri qrji tbiwdi ko`bytiw, jn` drklrdi izlp tbiw, is bilrmnlik jumislrin rwjlndiriw, ka`rn ha`m sho`lkmlr mnn ilim izrtlw jumislri brisind sha`rtnmlr du`ziwdi sho`lkmlstiriw.