RUWXIY-AGARTIWSHILIQ JUMISLARI
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
2010-jili 14-my ku`ni NMPId O`zbkstn Ilimlr kdmiyasinin` kdmigi, filologiya ilimlrinin` doktori, profssor Mrt Nurmummdobtin` 80 jilliq yubilyin bg`ishlng`n "Izmird qlg`n oylr" tmsindg`i Rspublikliq ilimiy-toriyaliq a`njumn o`tkrildi. A`njumnd kdmik J.Bzrbb, kdmik .midob, prof. K.llmbrgnob, dots. M.Bkbrgnob, dots. Z.SHmurtoblr ha`m bsqd profssor-oqitiwshilr qtnsti.