QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI
TARIYXI
   Qrqlpq a`dbiyati kfdrsi pdgogikliq institut shilg`n  da`slpki jillrd (1936-jili) sho`lkmlstirilgn kfdrlrdn splndi. Bul kfdr da`slp instituttg`i brliq filologiyaliq qa`nigliklrdi tyarlytug`in "Til ha`m a`dbiyat" kfdrsi dp tlip, bug`n blgili a`dbiyatshi ilimpz ha`m jziwshi N.Da`wqrb tiykr sldi.
   1946-jili N.Da`wqrb kndidtliq dissrttsiyasin jqlg`nnn kyin, qrqlpq a`dbiyatin rwjlndiriw boyinsh ko`plgn jumislrdi islydi. Ol da`slp qrqlpq a`dbiyati boyinsh ilimg qizig`iwshi jslrdi Moskb, Tshknt qllrin spirnturg` oqiwg` jibrip, olrdin` kndidtliq dissrttsiyalrin jqlp shig`iwin tikkly ja`rdm tdi. 1951-jili N.Da`wqrb Ort ziyad birinshi bolip filologiya ilimlrinin` doktori ilimiy da`rjsin ldi. Ko`p uzmy onin` sha`kirtlrinn M.Nurmumdob, S.mtob, Q.Mqstoblr d ilim doktori da`rjsin jtisti.
   1938-jildn bslp bul kfdrnin` qurminn "Qrqlpq tili ha`m a`dbiyati" kfdrsi bo`linip shig`ip, kfdr bslig`i lwzimin N.Da`wqrb bkitildi.
   1964-jili bul kfdr "Qrqlpq tili" ha`m "Qrqlpq a`dbiyati" kfdrlri bolip kig bo`lindi. Usi jildn bslp "Qrqlpq a`dbiyati" kfdrsin f.i.d., profssor Q.yimbtob, 1972-90-jillrd f.i.k., dotsntlrdn S.mtob, K.Ma`mbtob, J.Nrimbtoblr bsqrdi. Usi da`wirlrg dyingi pitkriwshilrimizdin` ko`pshiligi Rspublikmizdin` blsndi ja`miytlik iskr, ilim, ma`dniyat, ha`m a`dbiyat g`yrtkrlri bolip o`sip jtilisti. Misli, O`zbkstn qhrmni, O`zbkstn ha`m Qrqlpqstn liq shyiri I.YUsupob, Qrqlpqstn liq jziwshilri .Sytob, .A`lib, I.Qurbnbb, SH.Sytob, Qrqlpqstn liq shyirlrinn B.Qyipnzrob, T.Sytjnob, K.Rmnob, T.Qbulob, N.To`rshob, blgili jziwshi shyirlrdn A`.tjnob, K.Krimob, K.llmbrgnob, blgili filolog limlrdn S.mtob, D.Nsirob, A`.Prtdinob, Q.Sultnob, .Da`wltob, M.Da`wltob, S.Bhdirob, B.Ismylob, .Krimob, T.Ma`mbtniyazob, Q.Byniyazob, A`.Nsrullb, S.Nitullb, miynt qhrmni B.Qurbnob, O`zbkstn liq mug`llimi R.Usntdinoblr, min, usindy bizin` dn`qli pitkriwshilrimizdn splndi.
     1976-jili pdgogikliq institut bzsind No`kis ma`mlktlik unibrsitti shilg`nnn kyin "Qrqlpq a`dbiyati" kfdrsi 1990-jilg` shkm usi unibrsitt qurmind o`mir su`rdi.
     1990-jili No`kis ma`mlktlik pdgogikliq institutinin` qyt shiliwin bylnisli filologiya fkulttinin` qurminn "Qrqlpq tili ha`m a`dbiyati" kfdrsi sho`lkmlstirildi. Bul kfdrg` f.i.d. profssor Q.Kmlob bsshiliq tti. 1991-jili "Qrqlpq tili ha`m a`dbiyati" o`z ldin fkultt bolip shilg`nnn kyin onin` qurmind 2 "Qrqlpq tili", "Qrqlpq a`dbiyati" kfdrlri qyt sho`lkmlstirildi.
    "Qrqlpq a`dbiyati" kfdrsin 1991-1998, 2004-2007-jillr rlig`ind profssor K.llmbrgnob bsqrip brdi. Bul jillrdg`i lip brilg`n n` bsli jumis-kfdrni ilimiy da`rjli pdgog kdrlr mnn ta`miyinlw, js qa`niglrdi ilimg ja`bdillstiriw bolip, usi mqstt kfdr filologiya ilimlrinin` doktorlri, profssorlr A`.Prtdinob, S.Bhdirob, filologiya ilimlrinin` kndidtlri, dotsntlr A`.Qojiqbb, M.Bkbrgnoblr ha`m SH.yapob, S.Qzqbb, Q.Ma`mbtob siyaqli js oqitiwshilr mnn toliqtirildi. Na`tiyjd 1997-1998-oqiw jilin klip kfdr 4 ilim doktori, profssorlrg`, 2 ilim kndidti, dotsntlrg iy boldi. Institut jninn shilg`n spirnturg` d ilimg uqibi br, tlntli jslr ko`plp qbil til bsldi. Ha`zirgi ku`nd olrdin` ko`pshiligi (S.Qzqbb, .shniyazob, I.Dilmnob, H.Jqsimob, .Utmbtob) ilim kndidtlri.
    Bul jilrdg`i ja`n bir iri bsli jumis-kfdrd oqitiltug`in ko`pshilik pa`nlrdin` u`lgili oqiw bg`drlmlr mnn ta`miynilniwi boldi.
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013